ZK756326,CAS#874911-96-3
Name 2-[2-[4-[(3-Phenoxyphenyl)methyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol
Synonyms ZK 756326
copyRight
Molecular Structure CAS # 874911-96-3, 2-[2-[4-[(3-Phenoxyphenyl)methyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol, ZK 756326
Molecular Formula C21H28N2O3
Molecular Weight 356.46
CAS Registry Number 874911-96-3