Welcome To Shenzhen Shengda Pharma Limited

  • +(86)-0755-85269922
  • sales@shengdapharm.com
  • Shenzhen,China

Day: May 19, 2020

1,1-Dimethyl-1,2-ethanediamine,CAS#811-93-8

Name 1,1-Dimethyl-1,2-ethanediamine Synonyms (2-Amino-1,1-dimethylethyl)amine; 2-Methyl-1,2-propanediamine; 1,1-Dimethylethylenediamine; 1,2-Diamino-2-methylpropane; 2,2-Dimethylethylenediamine; 2-Amino-2-methylpropylamine; 2-Methyl-1,2-diaminopropane; Isobutylenediamine Molecular Structure Molecular Formula C4H12N2 Molecular Weight 88.15 CAS

read more

Copyright © Shenzhen Shengda Pharma Limited All right reserved.

盛大药业 | 化学宝 | 埃弗化学 | 洛克药业 | ChemicalBook