Tamoxifen,CAS#10540-29-1

Name Tamoxifen
Synonyms trans-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethylamine
copyRight
Molecular Structure CAS # 10540-29-1, Tamoxifen, trans-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethylamine
Molecular Formula C26H29NO
Molecular Weight 371.51
CAS Registry Number 10540-29-1
EINECS 234-118-0

Leave a Reply