3-Nitrobenzonitrile

Name 3-Nitrobenzonitrile
Synonyms m-Nitrobenzonitrile
copyRight
Molecular Structure CAS # 619-24-9, 3-Nitrobenzonitrile, m-Nitrobenzonitrile
Molecular Formula C7H4N2O2
Molecular Weight 148.12
CAS Registry Number 619-24-9
EINECS 210-587-7

Leave a Reply