Ertugliflozin

Name Ertugliflozin
Synonyms PF 04971729-00; 1,6-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-5-C-(hydroxymethyl)-beta-L-idopyranose
copyRight
Molecular Structure CAS # 1210344-57-2, Ertugliflozin, PF 04971729-00, 1,6-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-5-C-(hydroxymethyl)-beta-L-idopyranose
Molecular Formula C22H25ClO7
Molecular Weight 436.88
CAS Registry Number 1210344-57-2

Leave a Reply